Slide background

Algemene voorwaarden (NL)

nederlandse vlag klein

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar. Daar waar de vertaalde algemene voorwaarden van de Nederlandse afwijken, zijn de Nederlandstalige algemene voorwaarden leidend.

Artikel 1: Definities

1.1. Virtual PC Services: De besloten vennootschap Virtual PC Services B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Amstelplein 62, 1096 BC Amsterdam, www.virtualpcservices.nl, Tel. +31-20-7051303, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 37074926, btw-identificatienummer NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als “Virtual PC Services”.

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Virtual PC Services geleverde diensten of producten.

1.5. Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Virtual PC Services BV aangewezen gebruikers.

1.6. Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.7. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en performer beelden.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Virtual PC Services en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Virtual PC Services

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Virtual PC Services vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Virtual PC Services het account beëindigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Virtual PC Services direct op de hoogte brengen.

3.6. Virtual PC Services kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Virtual PC Services direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Virtual PC Services spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan Virtual PC Services op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Virtual PC Services.

Artikel 5: Content

5.1. Virtual PC Services is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de performer beelden.

5.2. De performer is onafhankelijke en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3. Virtual PC Services is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. Virtual PC Services heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker Virtual PC Services direct op de hoogte brengen. Virtual PC Services zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.4. Virtual PC Services gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. Virtual PC Services besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Virtual PC Services. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Virtual PC Services noodzakelijk acht.

6.3. Virtual PC Services besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Virtual PC Services om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Virtual PC Services serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Virtual PC Services kenbaar te maken.

7.3. Virtual PC Services zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Virtual PC Services zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Virtual PC Services of diens licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Virtual PC Services worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Virtual PC Services of haar licentiegevers.

8.3. Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Virtual PC Services toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Virtual PC Services en vrijwaren Virtual PC Services derhalve van aanspraken van derden. Virtual PC Services is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4. Mocht Virtual PC Services op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Virtual PC Services het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1. Virtual PC Services heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

9.2. Virtual PC Services wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

10.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Terms and Conditions (EN)

vlag engels

General

General conditions apply to visits to and the use of this website and other services we provide.

Read the general conditions carefully before visiting the website and/or using our services. If there are any points in our general conditions that you are unable to accept or if you have difficulty reading these general conditions, discontinue your visit to this website immediately.

This or future visits to this website and/or the use of our services implies that you fully and unreservedly accept these general conditions.

These general conditions are also available in Dutch. In the event of any departure from the Dutch general conditions, the Dutch general conditions shall prevail.

Article 1: Definitions

1.1. Virtual PC Services: the private company with limited liability Virtual PC Services B.V., with its registered office and principal place of business at Amstelplein 62, 1096 BC Amsterdam, www.virtualpcservices.com, tel. +31-20-7051303, registered in the Trade Register under file number 37074926, hereinafter deemed to be the operator, owner and manager thereof, hereinafter also referred to as “Virtual PC Services”.

1.2. Hyperlink: links primarily intended for presentation to a human user.

1.3. Website: a medium for presenting information via the Internet.

1.4. User: the individual/person visiting this website and/or using the services or products provided by Virtual PC Services.

1.5. Member database: that part of the website that the user may use in return for payment and possibly by logging in. This part is screened off from visits by the public and intended for paying users or users specifically designated by Virtual PC Services BV.

1.6. Performer: a human user who, possibly directed by the user, performs actions before the camera and, using a computer and an Internet connection, for example, displays the images via the website.

1.7. Content: the actual content of a website; the content comprises amongst other things, but not exclusively films, photographs, texts and performer images.

1.8. Logging: the digital storage of data on incidents or events that have taken place on the website or member database(s).

Article 2: Scope and nature of conditions

2.1. These general conditions apply between Virtual PC Services and the user.

2.2. These general conditions apply to the use of a website or service of Virtual PC Services

2.3. Sequence of validity: these general conditions. Moreover, the law or European regulations apply, insofar as they have not yet been incorporated into local legislation.

2.4. In the event of any provisions of these conditions possibly being void or voidable, the other provisions shall remain in force and the provision concerned shall be converted into a valid provision that reflects the original intention as closely as possible.

Article 3: Content and use of the website

3.1. This website is intended to support the use of and payment for services provided via this website.

3.2. Use of the website and services provided via the website is open to anyone aged at least 18. If you are not yet 18 years old, object to the content of this website and/or if the user of the website or services provided is in a geographical area where access to the website or use of the services provided is prohibited, discontinue the visit to this website immediately.

3.3. The user may create an account by completing the registration process. When completing the registration process, users must provide up-to-date and complete information on themselves.

3.4. The user is not entitled to create an account for other parties, transfer an account and/or permit others to use the account. If the data on the user are for any reason no longer correct or complete, the user must amend the data to bring them up to date again. If the user provides inaccurate or incomplete personal information and if Virtual PC Services establishes that the information provided is inaccurate or incomplete, Virtual PC Services may terminate or suspend the account.

3.5. Users are responsible for keeping their user name and password secret. The user is solely liable for any use of the account made by third parties, regardless of the way in which they gained access to the account. In the event of suspected misuse of the account, the user shall immediately notify Virtual PC Services.

3.6. Virtual PC Services can never be held liable for the account’s use or improper use.

3.7. Gaining unauthorised access to this website and/or the member database is a punishable offence. Virtual PC Services shall immediately report any suspected misuse.

Article 4: Liability

4.1. Virtual PC Services shall do its utmost to ensure that the website is continuously available and shall secure it with all reasonable means.

4.2. The user shall not be able to hold Virtual PC Services liable in any manner for inconvenience caused by work, problems, interventions, changes or limitations in functionality or for other matters that affect the availability of the website or other services of Virtual PC Services.

Article 5: Content

5.1. Virtual PC Services is entirely responsible for all the content published on the website, with the exception of the performer images.

5.2. The performer is independent and uses the website to deliver services to users of the website. Performers determine for themselves the composition of the services they deliver, provided the services delivered are not in breach of Dutch legislation and the legislation of the country from which the performer delivers services. If the services delivered are in breach of the legislation of the geographical area in which the user is located, the user must discontinue the services immediately.

5.3. Virtual PC Services is not responsible for actions performed by performers that are in breach of the law. Virtual PC Services does not have the means to permanently monitor the services delivered by the performer. The user shall notify Virtual PC Services immediately in the event of a suspected breach of the law by a performer. Virtual PC Services shall then do everything within its power to prevent any repetition and, if necessary, to remove the content concerned from the website.

5.4. Virtual PC Services uses third-party websites, amongst other means, in return for payment or otherwise, to direct visitors to its website. This also means that third parties who are responsible for placing these hyperlinks are liable for the content of the website and the way in which the third party concerned directs the user to the website by means of hyperlinks.

Article 6: Privacy, personal data and monitoring of use

6.1. Virtual PC Services pays the greatest attention to protecting the personal data of the website’s users. For additional information, please read the privacy statement on this website.

6.2. While visiting the website and/or using the services, information on the user is logged. This information is necessary for the website to work properly and for optimising/improving the website and/or for other services of Virtual PC Services. This information can also be used for tracing errors and/or breaches of these general conditions, statutory provisions or for other matters that Virtual PC Services deems necessary.

6.3. Virtual PC Services pays the greatest attention to protecting this information and shall never share it with third parties.

6.4. In the event of a breach of the provisions of these general conditions, actions that are in breach of the law and/or in the case of fraud, the account shall be blocked immediately, without notice, and membership shall be terminated with immediate effect. In this case, the purchased balance shall cease to apply immediately and irrevocably. The costs associated with tracing the misuse or fraud shall be recovered from the user. This shall not affect the right of Virtual PC Services to recover from the user any losses suffered and any judicial and extrajudicial costs incurred.

Article 7: Handling complaints

7.1. Virtual PC Services shall deal seriously with all complaints concerning the website’s use or quality or complaints of any other description.

7.2. The user must send written notice of the complaint to Virtual PC Services by e-mail.

7.3. Virtual PC Services shall endeavour to settle the complaint within 10 working days. Virtual PC Services shall notify the customer about this by e-mail.

Article 8: Intellectual property

8.1. All intellectual property rights and similar rights to all the services, products and information provided on the website shall belong exclusively to Virtual PC Services or its licensors.

8.2. Nothing on this website may be reproduced without the written consent of Virtual PC Services. The intellectual property rights to all the texts, images, sounds and software on this website belong to Virtual PC Services or its licensors.

8.3. Insofar as performers send texts, images, sounds and/or software to Virtual PC Services or leave them on the website, users shall transfer all intellectual property rights thereto to Virtual PC Services and therefore indemnify Virtual PC Services against claims brought by third parties. Virtual PC Services shall therefore be entitled, amongst other things, to exploit these contributions commercially.

8.4. In the event of being informed of (allegedly) infringing material or (allegedly) infringing links to the website, Virtual PC Services shall be entitled but not obliged to remove the content or the links immediately.

Article 9: Price changes and amendments to the general conditions

9.1. Virtual PC Services shall be entitled to change the services and prices published on its website at any time and thereby to amend, adjust or supplement the provisions of these general conditions. It is your personal responsibility to regularly read these general conditions. By continuing to use the website after the commencement date of the changes, you indicate that you approve the change(s) and accept them.

9.2. Virtual PC Services rejects any form of liability for possible harmful consequences that could arise from changes made to the content of the website or the general conditions

Article 10: Disputes and Dutch law

10.1. The use of this website is subject to these general conditions.

10.2. Dutch law applies to these general conditions.

10.2. All disputes concerning these general conditions shall be subject to the judgement of the court with jurisdiction in the Netherlands.